ఉపాధ్యాయ బదిలీలు-2015-ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు సంఖ్య:63,తేది:31.08.2015 మార్గదర్శకాలు:
మొదటి పేజి         రెండవ పేజి       మూడవపేజి       నాలుగవ పేజి
TEACHERS' TRANSFERS GO:63,Dt.31.08.2015:VIEW/DOWNLOAD
SCHOOL TIMINGS CHANGED FROM 
9TH FEBRUARY 2015. 

RC.NO:36/A&I/2014 Dt.07-02-2015: VIEW/DOWNLOAD
G.O.Rt.No.3337,Dt.2.10.2014,BAKRID HOLIDAY CHANGES TO 6.10.2014 AND ALSO OPTIONAL HOLIDAY CHANGES FROM 13.10.2014 TO 14.10.2014 ON ACCOUNT OF EID-E-GADEER:VIEW/DOWNLOAD
Rc.1292,Dt.23/9/2014,MEOs TRANSFERS GUIDELINES AND  SCHEDULE:VIEW/DOWNLOAD
G.O.Ms.No.29,Dt.23/9/2014,Examination Reforms for Class IX and X ,Expert Committee constituted to study and make recommendations on implementation of Examination Reforms from the Academic Year 2015-16.VIEW/DOWNLOAD
G.O.Ms.No:226,Dt.23/9/2014,RELEASE OF GRANTS TO TOILETS MAINTENANCE AND DRINKING WATER :VIEW/DOWNLOAD
SGT SENIORITY LIST FOR THE PROMOTION OF SAs&LFL HMs(GOVT&ZP) UPDATED ON 23/8/2014 VIEW/DOWNLOAD
RC.NO.374,Dt.4.8.2014,PROMOTIONS ON 1st WORKING DAY OF EVERY MONTH AS PER GO.67 Dt.20.11.2010:VIEW/DOWNLOAD
PS SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2014-2015 BY SCERT,Hyd.VIEW/DOWNLOAD

UPS/HS SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2014-2015 BY SCERT,Hyd.VIEW/DOWNLOAD
KURNOOL DISTRICT ACADEMIC CALENDAR FOR THE YEAR 2014-2015:VIEW/DOWNLOAD
INCLUSION OF 8th CLASS SCHOOLS(225) LIST IN KURNOOL DISTRICT:VIEW/DOWNLOAD
WORK ADJUSTMENT PARTICULARS IN PS/UPS/HS OF KURNOOL DISTRICT:VIEW/DOWNLOAD